Referater fra bestyrelsesmøder

 

Referat af 23. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2023

Fremmødte: Jens – Karin – Tage – Hans – Henry – John – Hanne – Peter – Lause

Referent: Hanne

0: Formanden byder alle velkommen – og konstaterer at alle er mødt frem / ingen afbud

1:                  Referater fra tidligere bestyrelsesmøder og generalforsamling underskrives

2:                  Regionalt årsmøde i arkivsamvirket den 27. april i Haderslev Idrætscenter: Fra Agerskov deltog John. Og nedenstående blev drøftet

                      A: GPDR regler. Nye regler, medfører at materialer der bliver 20 år / eller er ældre end 20 år nu må offentliggøres. Kalendermodulet i Arkibas kan indstilles, så ”offentliggørelse” sker automatisk

                      B: Arkibas nyt: Henvendelser og forespørgsler kan nu registreres i Arkibas.

                      C: Arkibas er ofte langsom i drift- gælder for alle arkiver. Der arbejdes på at forbedre/udbedre problemet

                      D: Forsikringer. SLA arbejder på at få etableret et kollektivt forsikrings tilbud/mulighed for alle arkiver. Der kommer nærmere information

                      E: Banker og gebyrer. Det er meget forskellige vilkår for de enkelte arkiver. Der arbejdes på at lave en oversigt over de forskellige bankers tilbud og vilkår.

                      F: Ny bogføringslov undervejs. Tidligst fra 1. januar 2026. Det vil betyde at alle regnskabsbilag skal opbevares digitalt

                      G: Et projekt – der handler om at indsamle materiale om forskellige klimadebatter – er undervejs. Der kommer nærmere orientering senere

                      H: Orientering om økonomi. Arkibas koster – og har lånt midler til udvikling mv. hos SLA

3:                  Orientering fra kassereren
Der er pt 13.065 på driftskontoen og 98.509 på Opsparingskontoen

4:                  Priser – for salg af digitale billeder fra arkivet
Det er – fortsat – gratis for medlemmer i arkivet at få billeder
Øvrige – skal betale 100 kr. / billede. (Opfordres til at melde sig ind i arkivet)

5: Arkivarbejde – oversigt

John: Registrering – IT ansvarlig – Kasserer – mail til medlemmer

Henry: Transskriberer ældre tekster – indspille båndoptagelser –

Peter: Rangstrup Projektet – Rengøring – interview’s – arkivets kaffebrygger

Hans: Registrering – turkoordinator – Interview’s – Håndværker

Karin: Årsskrift – registrering – Forefaldende opgaver

Lause: Arkivhjælper – kirkeblade – Turplanlægger

Hanne: Registrering – Sekretær – PR- hjemmeside – facebook

Tage: Registrering –- Interview’s –  PR- hjemmeside – Facebook

Jens: Arkivleder – registrering – interview’s  – håndtering af henvendelser – årsskrift

6: GuideU

Til den nye guide – ”guideU” – skal arkivet bidrage med lokalt Agerskov og omegn indhold på guideU projektet. Gode ideer til Agerskov indhold, skrives på sedlen på opslagstavlen, så der er forslag klar når redaktøren kommer på besøg i august

7: Evt

A: John har opdateres samtlige PC’ere i arkivet.

B. Log-in koden til arkivets G-mail er ændret. John er behjælpelig, hvis nogen ønsker at få adgang til g-mailen

C: Orientering om møde med Agerskov Lokalråd og Agerskov Børnehave mandag den 23. maj 2023, hvor John Hans, Karin og Jens deltog.

”Et mini møde er afholdt med repræsentanter fra Agerskov Børnehave og Agerskov Lokalråd, for at komme i dialog og også prøve at forstå hinandens argumenter, i forbindelse med børnehavens ønskede flytning til Agerskov Skole. De har som bekendt et ønske om, at inddrage arkivets lokaler til leder/personalerum.
Indkalder til mødet var lokalrådet og det afholdtes i arkivets lokaler.
Børnehavens repræsentanter havde et stærkt ønske om, at bestyrelsen udarbejdede en ønskeliste for, hvad vi ønskede os. Samtlige tilstedeværende fra arkivet havde svært ved at forstå meningen med dette, da vi ikke har planer om at flytte”

Jens Lautrup

Referat af 28. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn og Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv den 28. marts 2023 kl. 13.00. 

Deltagere: Jens, Karin, Hanne, Hans, Henry, Peter, Laurids, Tage og John 

Ved mødets start redegjorde Jens for, at Hans Oskar den 21.3.2023 har meddelt at han ikke længere ønsker at være i bestyrelsen. 1. suppleant Hanne Poulsen indtræder derfor i Hans Oskars sted. Såfremt Mette, der er 2. suppleant, måtte ønske fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet kan pladsen deles mellem Hanne og Mette. 

1. Underskrift af referater fra generalforsamling: 

Referaterne var endnu ikke modtaget fra referenten Mette, hvorfor underskrift af referaterne sammen med underskrift af referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

2. Konstituering: 

Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn: 

Formand: Jens Lautrup 

Næstformand: Tage Riis 

Kasserer: John Petersen 

Sekretær: Hanne Poulsen 

PR, incl. Hjemmeside, Facebook og kontakt til aviser: Tage Riis og Hanne Poulsen, (evt. Mette Høgh) 

Foto: Peter Rudolph 

Avisudklip/kirkeblade/kroavis m.m.: Henry Aagaard og Laurids Larsen 

Redaktionsudvalg: Jens Lautrup, Karin Kristensen, Hanne Poulsen og Peter Rudolph 

Turudvalg: Henry Aagaard, Laurids Larsen, Hans Buhl og John Petersen 

Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv: 

Formand: Karin Kristensen 

Næstformand: Hans Buhl 

Arkivleder: Jens Lautrup 

Kasserer: Peter Rudolph 

Sekretær: Hanne Poulsen 

Arkivudvalg: Henry Aagaard, Laurids Larsen, Tage Riis, Karin Kristensen, Hans Buhl, Jens Lautrup, Peter 

Rudolph, Hanne Poulsen og John Petersen 

3. Eventuelt 

Vi havde en snak omkring en mulig ændring af vedtægterne og en eventuel sammenlægning af forening og arkiv. Dette tages op på et senere bestyrelsesmøde. 

Jens orienterede, specielt for de nye medlemmer af bestyrelsen, om arbejdsgangen på arkivet og om hvad der ellers kan foregå på arkivet. Der blev også orienteret omkring de forskellige aktiviteter vi arrangerer for vore medlemmer. 

Jens opfordrede alle til at deltage i relevante kurser. 

Jens opfordrede til at alle kommer med ideer til hvordan tingene kan gøres. 

Tage foreslog, at vi lige samles til kaffen hver tirsdag og får en lille snak om hvad der rører sig på arkivet og om hvad hver enkelt er i gang med. 

Referent: John Petersen