Christen Hansen Christensen, alias ”Kedde Trælast”

Af Karen Bech Jensen og Hans Christian Riis

Sognerådsformand perioden 1962-1966. Christen Hansen Christensen var storryger gennem mange år og foretrak Kings.

En af Agerskovs mest estimerede personligheder i 1960’erne Christen Hansen Christensen, alias ”Kedde Trælast”. Hans ligefremme, tillidvækkende og venlige væsen i forbindelse med beskedenhed var nok årsag til dette.

Kedde blev født den 22. december 1921 i Skrydstrup, hvor hans far ernærede sig som stenkløver og kampestensmurer og hans mor passede hjem og børn. Familien flyttede senere til Ålkær. Keddes fars forældre boede i Hyrup og hans bedstemor var kendt som klog kone, der kunne kurere mange ting.

Kedde begyndte sin skolegang i Ålkær, og tog senere eksamen på realskolen i Gram. Han kom i lære hos købmand Jens Hardt i Stepping, og gik samtidig på handelsskole i Christiansfeld. Da han var udlært som kommis, blev han ansat hos købmand Andersen i Bevtoft, og kom derfra til købmand Carl Truelsen i Agerskov.

En sommer under 2. Verdenskrig arbejdede han i mosen hos tørvefabrikant og gårdejer Marius Meldgård, Østergård.  

Efter en kort tid hos købmand Peter Olesen i Toftlund kom Kedde igen til Truelsen i Agerskov.

Her mødte han Gudrun Jessen fra Vellerup, som var ansat på kontoret hos Truelsen.

De blev gift den 30. oktober 1946, og fortsatte deres arbejde som førstekommis og kontordame indtil den 1. august 1949, hvor de blev bestyrere af Truelsens grovvareforretning.

Det var en lille forretning med korn, foderstoffer, brændsel og trælast, der hidtil var blevet drevet lidt med venstre hånd fra købmandsbutikken. Den havde til huse i en gammel trælade bagved butikken. Det var tarvelige lokaler, som kun kunne bruges fordi alle grovvarer til landbruget endnu engang emballeredes i papir eller jutesække.

Kedde og Gudrun fik forretningen godt oparbejdet, og efter nogle år solgte Truelsen forretningen til dem. Det betød at de nu kunne gå i gang med at forbedre og modernisere bygningerne. De fik nu lavet kornsiloer og mekaniseret, så de kunne arbejde med løsvarer. De udvidede sortimentet med olieprodukter fra Texaco, som de distribuerede med egen tankbil.

Kedde var interesseret i mange ting. I sin fritid yndede han at se på biler og motorcykler. En lille jagt og et spil kort i vennelag var lige tilpas. Han var en habil badmintonspiller, han kom i bestyrelsen for mange foreninger. Han blev brandkaptajn i Agerskov Frivillige Brandværn, og ligeledes medlem af Sønderjyllands Frivillige Brandværns hovedbestyrelse. Han sad en årrække i tilsynsrådet for Sparekassen i Agerskov.

Han var også politisk interesseret. Det førte til valg til sognerådet for Agerskov Sogn ved valget i 1958, hvor han blev valgt på Borgerlisten for Agerskov By. Han blev straks her i sin første valgperiode formand for socialudvalget.

Ved næste valg i 1962 blev han igen valgt, og blev sognerådsformand, som det hed dengang. Ved det konstituerende møde der foregik efter nøje fastlagte regler, med skriftlig afstemning og i dybeste hemmelighed, blev resultatet af første afstemningsrunde 3 stemmer til Anton Holm og 3 stemmer til Kedde samt 3 blanke. Anden runde gav 4/4 og 1 blank, hvorefter man skred til lodtrækning. Her trak Anton det mindste lod og Kedde var dermed valgt. En pudsighed ved sådan et valg er vel, at alle deltagerne bagefter var klar over at Kedde ikke ville stemme på sig selv.

I Keddes to perioder i sognerådet skete der en rivende udvikling i sognet, hvoraf særligt kan nævnes: En rengøringsassistent ved skolen fik i 1959 efter ansøgning timelønnen forhøjet med 25 ører til 2,50 kroner. Køb af brandtomt og jord fra Martinus Jensens gård med mere, til anlæg af Boldershøj, køb af Dora Rosenblads gård, hvor Nørregade, Bytoften, den nye Centralskole, hal og sportsplads nu er bygget. Næsten alle biveje blev asfalteret. Anlæg af Horsbygvej, Bovvej blev i samarbejde med amtet færdiggjort og blev amtsvej, mod at sognet til gengæld overtog Bovlundbjergvej. Rangstrup og Galsted byer blev kloakeret.

I 1965 vedtog man at centralisere hele sognets skolevæsen, og samme år skrev man kontrakt om opførelse af en ny skole. En stor post på budgettet i disse år var køb af lærerboliger og modernisering af disse, med centralvarme og badeværelser, ligesom køkkenerne skulle udstyres med elkomfur, fryseboks og køleskab.

“Kedde” til bords med dronning Ingrid under hendes besøg på Agerskov Skole i 1966. Fotoet er fra det gamle bibliotek, som var på loftetagen.

Det var et næsten fuldtidsjob at være sognerådsformand, og aflønningen var kun 8.000 kroner om året, så Kedde syntes ikke han fortsat, havde råd til at forsømme sin forretning. Han ønskede derfor trods mange opfordringer ikke genvalg til sognerådet ved valgperiodens udløb i 1966.

Nu kunne Kedde hellige sig de hjemlige sysler. Det gav fremgang i forretningen. De fik beboelse indrettet i sammenhæng med forretningen. Tiden begyndte at løbe hurtigt i Agerskov. Byen voksede stærkt.

Den 1. januar 1969 blev forretningen omdannet til Agerskov Trælast, men stadig som privatejet firma. Kun handelen med olieprodukter og byggematerialer fortsatte og udviklede sig nu stærkt under det store byggeboom i 1970’erne, og hurtigt var virksomheden blevet en stor arbejdsplads, med otte ansatte. Foruden Kedde og Gudrun og deres to sønner Kurt og Jens Christian var der chaufføren Jens Christian Jensen fra Geestrup, en lagermedhjælper og to lærlinge.

Men alt får jo en ende. Det gjorde den voldsomme byggeaktivitet også. Den meget høje rente og senere ”Kartoffelkuren” tog modet fra folk, så de blev forsigtige. Pengeinstitutterne indskrænkede kreditterne. Mange måtte lave ”betalingsstandsninger”, et i lange tider næsten ukendt begreb. Dette bevirkede at mange handlende måtte afskrive store dele af deres udestående fordringer, og således også Kedde.

Der var intet at gøre, forretningen måtte sælges, der var ikke kapital til at fortsætte. Kedde havde dog den glæde at kunne betale enhver sit.

Kedde og Gudrun købte nu hus i Sønderbyen. Hans helbred var efterhånden blevet meget dårligt. Han havde store problemer med vejrtrækningen og efter flere hospitalsophold, døde han den 17. maj 1987 på Haderslev Sygehus – kun 65 år gammel.

Red. KF&TR