Lokalhistorisk Forening

Byvandring Bovlund 2023. Bjerggården set fra syd. Genopbygget efter brand i 1890 af Laust Arnum.

Foreningens formål er at vække og nære interesse for sognets historie. Dette formål søges opnået ved at afholde foredrag, udflugter og lignende, samt ved at støtte Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningens virkeområde er: Agerskov Sogn, d.v.s. Agerskov, – Geestrup – Rangstrup – Galsted – Mellerup – Vellerup og Bovlund

FORMAND: Jens Lautrup, tlf. 40 45 11 79

NÆSTFORMAND: Karin Kristensen, tlf. 23 30 86 99

KASSERER: John Petersen, tlf. 27 68 79 85

SEKRETÆR: Hanne Poulsen, tlf 29 33 55 26

PR: Tage Riis, tlf. 61 69 14 85

BESTYRELSES MEDLEMMER :

Peter Rudolph, tlf. 22 45 07 37

Henry Aagaard, tlf. 40 13 83 84

Hans Buhl, tlf. 21 63 74 83

Lavrids Lautrup Larsen, tlf 21 68 71 22

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn

§ 1.

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn. Foreningen er selvejende og er hjemmehørende i Agerskov i Tønder Kommune. Foreningen er stiftet 23.5.1991 i Nr. Rangstrup Kommune.

Foreningens formål er at vække og nære interesse for sognets historie. Dette formål søges opnået ved at afholde foredrag, udflugter og lignende, samt ved at støtte Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 2.

Foreningens virkeområde er Agerskov sogn, det vil sige Agerskov, Geestrup, Rangstrup, Galsted, Mellerup, Vellerup og Bovlund.

§ 3.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Denne vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode med skiftevis 4 og 5 medlemmer. Desuden vælges 2 revisorer som skiftevis vælges for en 2-årig periode. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 suppleant for revisorerne for en 1-årig periode.

§ 4.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og skal omfatte mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Begæringen skal omfatte den ønskede dagsorden. Indkaldelse skal ske på samme måde, som ved ordinær generalforsamling.

§ 6.

Stk. 1.          Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2.          Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 3.          Der udfærdiges udførlige referater af vedtagne beslutninger.

§ 7.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8.

Medlemskab af foreningen medfører medlemskab af Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 9.

Ændring af vedtægterne kan ske ved beslutning på en generalforsamling. Forslag herom skal fremgå af indkaldelsen og vedtagelse sker ved simpelt flertal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2024

Jens Lautrup                                               Hans Buhl                             Karin Kristensen

Tage Riis                                                     Peter Rudolph                      Lavrids Larsen

Hanne Poulsen                                           John Petersen                       Henry Aagaard