Generalforsamling februar 2024

Referat af generalforsamlinger i Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn & Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Torsdag den 8. februar 2024 kl. 19.00

Cirka 45 medlemmer deltog i generalforsamlingerne

A:  Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn

1:Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Ole Østvig Nissen – der blev valgt med applaus. Dirigenten fastslog at generalforsamlingerne var rettidigt og lovlig varslet og behørigt annonceret i den lokale ugeavis

2: Formandens beretning:
Formanden indledte med at relatere generalforsamlingen i forhold til nationale, regionale og sportslige begivenheder. Dernæst med at berette at lokalarkivets lokaler fortsat er i spil, og at ”truslen” om en flytning af arkivet fortsat eksisterer. Det skyldes et politisk ønske om at reducere den kommunale bygningsmasse i Tønder Kommune samt et EU-krav om at alle offentlige bygninger skal energioptimeres.
Der er pt 609 medlemmer i foreningen. Det er fortsat foreningens politik og holdning at opsøge alle medlemmer i forbindelse med opkrævning af kontingent og uddeling af årsskriftet. Til den opgave er foreningen begunstiget af – og stor tak for det – at tidligere medlemmer af bestyrelsen hjælper med hjemmebesøgene.
Formanden opfordrede -igen- medlemmerne til at oplyse e-mailadresser. Det gør kontakten med medlemmerne lettere.
GuideU – er et nyt kommunale initiativ – målrettet turister og andre interesserede, der gerne vil vide mere eller besøge lokale steder. Meningen er at interesserede løbende kommer til at lytte til lokale historier, når man bevæger sig rundt i området. Fra arkivet er der afleveret 7 historier, der forhåbentlig er klar til brug fra sommeren 2024
Foreningen bidrog med en ubemandet stand på Agerskov Messen, der blev afviklet i 4. og 5. marts 2023
I foråret 2023 blev der også afholdt et dialogmøde med Agerskov Børnehave og Lokalrådet. Emnet var børnehavens ønsker til lokaler – herunder også arkivets nuværende lokaler – på skolen i forbindelse med en evt. flytning af børnehaven
Udflugten blev afviklet i juni. Turen gik til Fyn, hvor der både var havebesøg og besøg på Ditlevsdals Bisonfarm. Stor interesse i at komme med på turen og mange deltagere
I juni deltog Tage og Hanne i et Arkibas-kursus i Vejle i billedhåndtering
August måned bød på byvandring i Bovlund. Lavrids var ”tur-guide” og havde planlagt en spændende vandring i Bovlund. Cirka 50 deltagere
I september? deltog Jens i et møde om skolearkiverne i Haderslev
27. september havde arkivet besøg af 3 skoleklasser fra Agerskov Skole. Det var en god oplevelse og interessen og spørgelysten fra eleverne var stor
26. oktober var der medlemsmøde i arkivets lokaler. Her kom Tommy Thomsen og fortalte om Agerskov i 50’erne. En god aften. Også her et pænt fremmøde, hvor omkring 60 deltog
11. november deltog arkivet i den landsdækkende ”Arkivernes dag”. Hele 4 besøgte arkivet i løbet af åbningstiden
Hans Oscar Lorenzen udtrådte af bestyrelsen. Og Hanne Poulsen – suppleant – gik ind i bestyrelsen
Og 16. januar 2024 dukkede en mail op fra Tønder kommune, der handler om en evt. flytning af arkivet. Og der er afviklet i dialog møde med kommunen den 29. januar

Tak til bestyrelsen for indsatsen i årets løb

Den efterfølgende debat af formandens beretning handlede – forståeligt nok -mest om en evt. flytning af arkivet. Der er – tilsyneladende – mange rygter om en forestående nedrivning og reduktion af skolens lokaler, men ingen kender den endelige plan – samt tidspunkt for gennemførelsen?

Beretningen godkendt

3: Kassererens beretning:
Kassereren gennemgik regnskabet – der viser et lille underskud på 2.559,74 kr. Se bilag 1
Regnskabet medførte ingen kommentarer og blev herefter godkendt

4: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent = 100 kr. for husstande og 50 kr. for enlige
Godkendt

5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringerne omhandler primært en sproglig opdatering af forskellige paragraffer samt præcisering af forskellige formuleringer. John gennemgik de nuværende vedtægter og de ændringer bestyrelsen foreslår
Se bilag 
Godkendt

6: Valg:
Indtrådt suppleant Hanne Poulsen – modtog genvalg
Peter Rudolph – genvalgt
Lavrids Larsen -genvalgt
John Petersen – genvalgt

Valg af suppleanter: Ole Østvig Nissen & Hans Jørgen Nissen

Valg af revisor: Erik Gruelund Sørensen modtog ikke genvalg. I stedet  Ole Østvig Nissen valgt
Valg af revisor suppleant: Jens Egsgaard

7: Eventuelt:

Intet

B: Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv

1: Valg af dirigent
Ole Østvig Nissen blev også foreslået her og valgt som dirigent

2 & 3:  Formandens & arkivlederens beretning:
I 2023 har arkivet brugt energi og kræfter på at få registreret ældre arkivmaterialer – der er registreret tidligere, men ikke længere en synlige i den nuværende udgave af Arkibas

I Arkibas er  Agerskov Lokalhistoriske Arkiv registeret med:
550 Journaler – 501 Arkivfond – 639 enkelte billeder – 121 billedserier

Der har i årets løb været omkring 40 henvendelser til arkivet pr. mail og arkivet har haft omkring 30 – 40 besøgende

Beretningerne godkendt

4: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. Peter Rudolph 
Se bilag 3
Godkendt

5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
John gennemgik bestyrelsens forslag til sproglig opdatering og præcisering af foreningens vedtægter. Se bilag
Godkendt med applaus

6: Valg
Karin Kristensen – genvalgt
Hanne Poulsen -Indtrådt suppleant – genvalgt
Suppleant: Peter Severin

7: Eventuelt
Dirigenten takker deltagerne for god ro og orden under generalforsamlingen

Herefter kaffe -og efter kaffen fortalte Niels Andersen -tidligere skoleleder ved Agerskov Kristne Friskole – meget levende, underholdende og morsomt om friskolens grundlæggelse og om skolens første år.