Vedtægter for Forening

VEDTÆGTER FOR LOKALHISTORISK FORENING FOR AGERSKOV SOGN

§ 1
Foreningens formål er at vække og nære interesse for sognets historie. Dette formål søges opnået ved at afholde foredrag, udflugter og lignende, samt ved at støtte Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 2
Foreningens virkeområde er: Agerskov Sogn, d.v.s. Agerskov, – Geestrup – Rangstrup – Galsted – Mellerup – Vellerup og Bovlund.

§ 3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Denne vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode med skiftevis 4 og 5 medlemmer. Der er 2 revisorer som skiftevis vælges for en 2-årig periode. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 for revisorerne for en 1-årig periode.

§ 4
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og skal omfatte mindst følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Begæringen skal omfatte den ønskede dagsorden. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8
Medlemskab af foreningen medfører medlemskab af Agerskov Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 9
Ændring af vedtægterne kan ske ved beslutning på en generalforsamling. Forslag herom skal fremgå af dagsordenen, og vedtagelse sker ved simpelt flertal.

Vedtaget den 23.1.2006